Ana Sayfa Görüşler Bakan; Yabancý Doktor Dileði

Bakan; Yabancý Doktor Dileði

Yabancý doktor dileði

Ýran Saðlýk, Tedavi ve Týp Eðitimi Bakaný Vahid Datsjerdi ile görüþen Saðlýk Bakaný Recep Akdað, yabancý hekimlerin Türkiye’de çalýþabilmesi konusunda, “Ýnanýyorum ki Türkiye’de de yurt dýþýnda yetiþmiþ hekimlerin çalýþabileceði zamanlar gelecek” dedi

kaynak: Sabah gaztesi

 

arþiv bilgi: (þubat 2007)

Yabancý doktora çalýþma olanaðý

TBMM Genel Kurulunda, yabancý doktorlarýn Türkiye’de çalýþmasýna olanak saðlayan; Týpta Uzmanlýk Kurulu oluþturulmasýný öngören tasarý kabul edilerek yasalaþtý.

Kanuna göre, yabancý doktorlar Türkiye’de çalýþabilecek, Týpta Uzmanlýk Kurulu oluþturulacak. Saðlýk Bakanlýðý Eðitim ve Araþtýrma hastanelerindeki klinik þef ve þef yardýmcýlýðý kadrolarýna atamalar, ilgili dalda uzman profesör, doçent ve uzman doktorlar arasýndan bakanlýkça yapýlacak. Sözleþmeli personelin ücretleri, döner sermayenin yaný sýra genel bütçeden de karþýlanabilecek. Doktorlar, týbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat talepleri için sigorta güvencesine kavuþacak.

Kanuna göre, halen yürürlükteki kanunda yer alan “Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Týp Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak þarttýr” ifadesindeki, “Türk bulunmak” ibaresi ile “izinli Türk hekimlerinin” ibaresi “mezun hekimlerin” olarak deðiþtirildi. Böylece yabancý doktorlarýn Türkiye’de çalýþmasýna olanak saðlandý.

Kanunla, týbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat taleplerinin karþýlanmasý için “zorunlu mali sorumluluk sigortasý” oluþturulacak. Bu sigorta primini serbest çalýþan doktorlar kendileri ödeyecek.

Personelin katkýsýyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele ödeme yapýlan kamuya ait döner sermayeli saðlýk kurum ve kuruluþlarý ile özel hukuk kiþilerine ait saðlýk kurum ve kuruluþlarý; çalýþtýrdýklarý doktorlar için zorunlu mali sorumluluk sigortasý yaptýracak.

Kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan doktorlar için çalýþtýklarý kurum ve kuruluþça yaptýrýlan sigorta, ilgili doktorun mesleðini serbest olarak yapmasý halini kapsamayacak. Saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan doktorlarýn zorunlu mali sorumluluk sigortasýnýn yaptýrýlmasýndan, doktorun çalýþtýðý saðlýk kurum ve kuruluþunun amiri birinci derecede sorumlu olacak.

kaynak:NTV

hukukinet den bir katký (2007) den;

TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu, yabancý doktorlarýn da Türkiye’de çalýþmasýna imkan tanýyan kanunun, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer’in iade ettiði 5 maddesini, iade gerekçelerine katýlarak kanun metninden çýkardý.

AK Parti Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl baþkanlýðýnda toplanan
komisyonda, Cumhurbaþkaný Sezer’in 1. 2. 6. 7. ve 8. maddelerini Meclis’e iade
ettiði, Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunu ele aldý.

Erdöl, Sezer’in iade gerekçesinin okunmasýnýn ardýndan, kanunun, týbbi
hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat taleplerinin karþýlanmasý için
‘zorunlu mali sorumluluk sigortasý’ oluþturulmasýný öngören 1. maddesi; klinik
þefi, klinik þef yardýmcýsý, baþasistan ve asistan kadrolarýna açýktan, atama
izni alýnmaksýzýn atama yapýlmasýný öngören 2. maddesi; yabancý doktorlarýn da
Türkiye’de çalýþmasýna imkan tanýyan 6. ve 8. maddeleri ile anestezi uzmaný
bulunmadýðý hallerde anestezi teknisyenlerin ameliyatlara girmesini öngören 7.
maddesinin kanun metninden çýkarýldýðýný açýkladý.

Sezer iade gerekçesinde, ülkemizde, doktor sayýsýnýn yetersizliðinden çok dengeli ve adil olmayan bir daðýlým ve saðlýk alanýnda altyapý eksikliði sorunu bulunduðunu vurgulamýþtý.

Gerekçede þu görüþlere yer verilmiþti: (Yabancý doktorlarýn Türkiye’de çalýþabilmesinin önünü açan madde) “Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Türk doktorlarý merkezli saðlýk politikasýndan vazgeçiliyor. Türk doktorlarý, toplumun saðlýk sorunlarýný ve sosyal sorunlarýný bilerek, hizmet isteklerine uygun biçimde yetiþtirilmektedirler. Bir doktorun, toplumsal gerçekleri ve koþullarý bilmeden saðlýk alanýnda hizmet vermesi, nitelikli hizmet üretilmesi yönünden sakýncalýdýr. Yabancý doktorlarýn dil sorunlarý da, bu olumsuzluðu artýrýcý bir öge olarak deðerlendirilmektedir. Henüz Türk doktorlarý açýsýndan istihdam sorunu çözülmemiþken, AB’ye üye olunmadan yabancý doktorlara çalýþma hakký tanýnmasý doðru deðildir.”

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin