Ana Sayfa Görüşler Akdað:Biz Guevera’nýn deðil Ýbn-i Sina’larýn, Atatürk’ün

Akdað:Biz Guevera’nýn deðil Ýbn-i Sina’larýn, Atatürk’ün

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, 14 Mart Týp Bayramý dolayýsý ile Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Konferans Salonu’nda yapýlan törene katýldý. Akdað, buradaki konuþmasýnda her týp bayramýnda yaþanan tartýþmalarý tabi bulduðunu belirterek, “Bu tartýþmalar daha iyiye gitmek için birer fýrsat oluþturuyor.” dedi. Akdað, 14 Mart týp bayramýnda tarihi bir konuþma yapacaðýný söyledi. Kendisinden önce konuþan Ankara Tabip Odasý Baþkaný’nýn aðýr eleþtirileri olduðunu hatýrlatan Akdað, “Bunu da saygý ile karþýlýyorum, ama bu dönüþüm programý bu ülkeye ne getirdi, bir dönüp bakmamýz lazým.” diye konuþtu. “Türkiye’de vatandaþýn ve hekimlerin 10 sene önce çektiði sýkýntýlara karþý hangi yürüyüþü yaptýk?” diye soran Akdað, “Tabipler Birliði’nin öteden beri bir ideolojik duruþu var ve ben bu duruþa da, onlarýn bulunduklarý yerdeki sabitliðinden dolayý saygý duyuyorum. Ama bu ideolojik duruþa katýlmýyorum.” dedi.

Saðlýkta dönüþüm programýndan önce, mazot parasý alýnarak yýlda yaklaþýk 350 bin kiþinin 112 ambulanslarý ile taþýnabildiðini anýmsatan Akdað,”Bu husus bir felaket durumdaydý. Bugün 2 milyon kiþinin üzerinde vatandaþýmýz bu ambulans sistemi ile taþýnýyor.” þeklinde konuþtu. Karda hareket kabiliyeti olan paletli ambulanslar ve hava ambulanslarýnýn da hizmette olduðuna iþaret eden Akdað, “Yaklaþýk 7 kat fazla vatandaþý taþýyoruz.” ifadesini kullandý. Saðlýkta dönüþüm programýnýn AK Parti’nin programý olduðunu kaydeden Akdað, “Ama bu programdaki en büyük pay beyaz önlüklü saðlýk çalýþanlarýnýndýr. Ben beyaz önlüklü saðlýk çalýþanlarýmýza þükranlarýmý sunuyorum.Tenkit edilecek çok tarafýmýz olabilir ama insan arzu ediyor ki, böylesine bir bayram gününde, bu tenkitleri acýmasýzca, birbiri peþine makineli tüfek gibi sýralayanlar bunlarý da görsün.” diye konuþtu.

Koruyucu saðlýk hizmetlerinin gerilediði þeklinde eleþtirilere maruz kaldýklarýný söyleyen Akdað, “Bugün Türkiye 11 antijeni çocuklarýna ücretsiz olarak takdim eden, çocuklarýný bu 11 antijen ile aþýlayan, yüzde 97 aþý kapsayýcýlýðý seviyesine ulaþmýþ dünyanýn nadir ülkelerinden biridir.” dedi.

Türkiye’de 2001 yýlýnda kayýtlý 31 bin kýzamýk vakasý bulunduðunu belirten Akdað, “Þu anda Türkiye’de görülen vakalarýn hemen hepsi, þu ana kadar incelediklerimiz, Avrupa’dan gelen virüsler.Türkiye kýzamýðý elimine ediyor. Fransa’dan, Bulgaristan’dan Türkiye’ye kýzamýk bulaþýyor.” þeklinde konuþtu.

Ankara Tabip Odasý Baþkaný’nýn konuþmasýnda anne ve bebek ölümlerine de deðindiðini hatýrlatan Akdað, “En baþarýlý olduðumuz konulardan birine temas etti, Sayýn Oda Baþkaný. OECD ülkelerinin 30 yýlda geldiði geçtiði noktayý, Türkiye 8 yýlda geçti. Hem anne ölümlerinde hem bebek ölümlerinde. Rakamlarý konuþurken 8 yýl öncesine bakmak lazým. Kýyaslamadan olur mu? Anne ölümleri Türkiye’de 2000′li yýllarýn baþlarýnda yüz binde 60 dý. 2010 rakamýmýz yüz binde 16′dýr.” dedi.

“8 SENE ÖNCE SÝSTEM SÝZÝ MUTLAKA MUYANEHANEYE GÖTÜRÜYORDU”
Akdað, Türkiye’nin sigarayla mücadelede tüm dünya tarafýndan örnek alýndýðýný kaydetti. Herkesin tedavi olma hakkýnda kavuþtuðunu dile getiren Akdað, þöyle devam etti: “Bu millet bunlarý unuttu mu? Bu ülkede 8 sene önce hastalandýðýnýzda bir SSK hastanesinin kapýsýna da gitseniz, devlet hastanesinin kapýsýna da gitseniz, sistem sizi mutlaka bir muayenehaneye götürüyordu. Baþka bir çare yoktu ki? Öyle deðil miydi, deðerli meslektaþým. Neden o zaman sokaklara çýkmadýk? Neden?… Karþý çýkýlacak en önemli nokta sistem içerisinde hekimi hastasý ile para noktasýnda karþý karþýya getiren eski ve köhnemiþ sistemdir. Bu sisteme karþý yürümeliydik biz deðerli meslektaþým, deðerli Ankara Tabip Odasý Baþkaný, hem de kol kola.”

“SAÐLIK, ALINIP SATILAN BÝR META OLAMAZ”
Toplantýya giriþinde dün gerçekleþtirilen eylem ile ilgili bir soru üzerine, çýkartýlan bir pankarttan bahsettiðini söyleyen Akdað, “Pankartta, Dr. Che Guevera’nýn izindeyiz, diyor. Olabilir. Bir takým örgütler Dr. Che Guevera’nýn izinde olabilir. Ama biz onun izinde deðiliz. Biz, Refik Saydam’larýn izindeyiz, biz Ýbn-i Sina’larýn izindeyiz, biz Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeyiz.” dedi.

Ýnsanlarýn genel kabullerin çerçevesinde dünya görüþlerinin þekillendiðini aktaran Akdað, “Ve bu dünya görüþü politikalara yön verir. Biz insaný kutsal bilen bir anlayýþa sahibiz. Cebinde para olanýn da olmayanýnda hakkýdýr saðlýk. Saðlýk, alýnýp satýlan bir meta olamaz. Saðlýk yýllarca bu ülkede alýnýp satýlan bir meta halinde tutulmuþtur. Türk hekimlerinin yüzde 90′ýnýna muayene kapýsý gösterilmiþtir. Ben bu arkadaþlarýmý eleþtirmiyorum. Onlar için baþka bir seçenek yoktu.” diye konuþtu. Para veren ve veremeyen hastalara farklý muamele yapmanýn hekimlik andý içmiþ hiçbir hekime yakýþmayacaðýný vurguladý.

kaynak: skyturk

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin