Ana Sayfa Görüşler Akdað: Görüþelim, Tabipler. Görüþürüz

Akdað: Görüþelim, Tabipler. Görüþürüz

Saðlýk çalýþanlarýnýn 13 Mart’ta Ankara’da yaptýklarý eylem, þimdiye dek saðlýkçýlarýn en kitlesel gösterisi oldu. Polise göre, Saðlýk Bakanlýðý binasý önünde 22 bin kiþi toplandý; saðlýkçýlara göre sayý 30 bini geçiyordu.

Yalnýzca tabipler deðil, ama hemþiresinden laborantýna, hastabakýcýsýndan iþ güvence-sinden yoksun taþeron iþçisine dek saðlýk çalýþanlarý, Saðlýk Bakaný Prof Dr. Recep Akdað ve hükümetin Türkiye’deki saðlýk hizmetlerini düzeltme çözümü olarak öngördüðü ‘perfor-mans kriterleri’ ve baðlantýlý bir dizi uygulamanýn; 1- Çalýþma koþullarýný olumsuz etkilediði, 2- Para odaklý saðlýk hizmetinin getirdiði yýkýcý rekabetin tabip ve diðer çalýþanlarý çok uzun saatler çalýþmaya yönlendirdiði, 3- Üniversiteler bakýmýndan araþtýrma ve bilimsel çalýþmaya zaman býrakmadýðý, 4- Bunun da ister istemez hastaya yansýdýðýný, daha da yansýyacaðýný söylüyorlardý.

Bu konularý 14 Mart akþamý Ankara Kulisi’nde uzmanlarýyla ele aldýk. Programa Akdað telefonla katýldý. Akdað, Türk Tabipler Birliði’nin ideolojik yaklaþýmýndan yakýnýyordu. “Meslek örgütüne düþen sistemin hatasý varsa göstermek, düzeltilmesini saðlamaktýr” di-yordu “Ama performans kriterini tamamen reddediyorlar. Demi-yorum ki sitem kusursuzdur; her ödeme sisteminin zayýflýklarý vardýr. Bunu kökten reddetmeyip nasýl düzelteceðimizi tartýþsak, düzeltebiliriz.”

Bakan’a, TTB Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Eriþ Bilaloðlu’nun kendisiyle görüþemedikleri yakýnmasýný hatýrlattým. “Þimdi özel kalemi arayýp söyleyeceðim” dedi; “Toptan redde gitmeden, çünkü bu siyasi bir karar, nasýl düzelteceðimizi konuþmak için kapým sonuna kadar açýk.”

Bakan’ýn bu sözlerini Dr. Bilaloðlu’na sordum. “Bakýn” dedi; “Performans kriteri tek sorun deðil. Taþeronlaþmadan üniversitelerde bütün yükü çeken asistanlarýn sorunlarýna kadar -ki performans kriteri-ne en çok karþý çýkanlar onlar, pek çok sorun var; taleplerimiz belli, sýr deðil. Ama madem Sayýn Bakan görüþmeye açýk, biz de gider görüþürüz.”
Türkiye’nin son yýllarda saðlýk hizmetine daha hýzlý ve kolay ulaþýlabildiði bir gerçek. Öte yandan hizmetin daha nitelikli veri-lebilmesi ve hizmeti veren saðlýk personelinin daha iyi koþullarda çalýþabilmesi için yapýlmasý gerekenler olduðu da bir gerçek. Aksi halde, mimlenmek endiþesi altýnda bu kadar bin kiþi sokaða çýkmazdý. O nedenle Saðlýk Bakaný’nýn eleþtirileri dikkate alýp baþta performans kriteri olmak üzere yeni sistemi çalýþanlar bakýmýndan da elden geçirmesinde yarar var.

kaynak: Murat YETKÝN-Radikal gazetesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin