Ana Sayfa Görüşler Akdað: Asistanlarý Kölelikten Kurtardýk

Akdað: Asistanlarý Kölelikten Kurtardýk

Üniversite hastanelerindeki asistan doktorlarýn, performans uygulamasýna iliþkin eleþtirilerini ve taleplerini yansýtmýþtým. Asistanlar, köle gibi çalýþtýklarýný, ancak çok düþük ücret aldýklarýný belirtmiþler; performans uygulamasýyla hastalarýna 5’er dakika ayýrmaya zorlandýklarýný, eðitimlerinin de bu sistem nedeniyle eksik kalacaðýný duyurmuþlardý.

“Tüccar deðil hekimiz” sloganýyla performans uygulamasýný eleþtirmiþlerdi. Doktorlar, 13 Mart Pazar günü de bu uygulamayý protesto etmek amacýyla Ankara’da büyük bir mitinge hazýrlanýyor.
Asistanlarýn eleþtirilerini ve taleplerini yansýtan yazým nedeniyle Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað aradý. Akdað, asistanlarýn yansýttýðý eleþtirilere yanýt verdi ve performans uygulamasýnýn saðlýk hizmetlerinden memnuniyeti artýrdýðýný ifade etti. Akdað’ýn aktardýðý bilgiler ve görüþleri özetle þöyle:

“Asistanlar haklýlar”
“Asistan doktorlar, þikâyetlerinde haklýlar. Gerçekten hastanelerin yükünü onlar taþýrlar. Ve karþýlýðýnda da aldýklarý ücret çok kýsýtlýdýr. Üniversite hastanelerinde asistan doktorlara doðru dürüst ödeme yapýlmýyor. Biz, performans uygulamasýyla asistanlarýn ücretlerini önemli ölçüde yukarý çekmiþ olduk.
Performans uygulamasýna geçmeden önce asistanlar, Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastanelerde aylýk ortalama 3300 lira, üniversite hastanelerinde ise (1-2 istisna hariç) maalesef ortalama 2200 lira ücret alýyorlardý. Üniversite öðretim üyeleri ise muayenehanelerinden veya üniversitedeki özel muayenelerinden para kazanýyorlar, ancak asistanlara herhangi bir pay vermiyorlardý. Asistaný bu sistem köleleþtirmiþti. Biz bu sistemi deðiþtirmek istiyoruz.”

Ücretin üst sýnýrý
Akdað, yeni sistemle asistanlarýn alabilecekleri ücretin üst sýnýrýnýn 6900 liraya yükseltildiðini belirterek, þu bilgiyi verdi:
“Performans uygulamasýna geçmeden önce asistan doktorlara yapýlan ek ödemenin sýnýrý 1000 liraydý. Maaþlarý da 1400-1500 lira civarýndaydý. Nöbet ücretleri de 200 liraydý. Alabilecekleri maksimum ücret böylece ancak 2600 liraya ulaþabiliyordu.
Performans uygulamasýna geçerken yaptýðýmýz düzenleme ile üst sýnýrlarý yukarý çektik. Bugün asistanlara yapýlacak ek ödemenin üst sýnýrý 3750 lira, mesai dýþý ödemenin üst sýnýrý 1000 lira, nöbet ücreti de 700 liraya yükseltildi. 1500 lira da maaþlarý olduðu düþünülürse bir asistan doktorun alabileceði ücretin üst sýnýrý 6900 liraya yükselmiþ oluyor. Bu, alýnabilecek maksimum ücrettir. Yanlýþ anlaþýlmasýn. Herkes bu ücreti alýr demiyoruz. Performansa göre alýnabilecek en üst ücreti söylüyorum.”

“Döner sermayeyi biz ödeyeceðiz”
“Þimdi yeni sisteme geçince bu sistemin nasýl finanse edileceðini soruyorlar. Biliyorsunuz eski sistemde hoca farký adý altýnda vatandaþtan para alýyorlardý. Bu yolla üniversitelerde döner sermayeye toplanan para 430 milyon liradýr. Þimdi hoca farký kalktýðý için bu parayý alamayacaklar. Ancak biz Saðlýk Bakanlýðý olarak her yýl bu parayý üniversite döner sermayelerine Sosyal Güvenlik Kurumu aracýlýðýyla ödeyeceðiz. Biz, bütçeden SGK’ya vereceðiz, onlar da üniversite döner sermayelerine verecekler. Vereceðimiz bu para da doktorlara yapýlan ek ödemede kullanýlacak.”

“Kölelikten kurtardýk”
“Yeni uygulamayla asistan doktorlarý kölelikten kurtarmýþ oluyoruz. Performans sistemiyle alabilecekleri ücretin üst sýnýrýný ifade ettim. Üniversiteler döner sermaye için ödeyeceðimiz parayý adil biçimde daðýtacaklar, böylece asistanlar kölelikten kurtulacaklar. Bu amaçla da paranýn daðýtýmýný düzenleyen bir yönetmelik de hazýrlandý. Yeni sisteme göre, Saðlýk Bakanlýðý ortalama 1600 lira ek ödeme daðýttý, üniversiteler ise 600-700 lira daðýtabildiler.”

“Yeni ücretler”
Saðlýk Bakaný Akdað, performans uygulamasýna geçildikten sonra Ocak 2011’de deðiþik týp fakülteleri ve Saðlýk Bakanlýðý eðitim hastanelerinde asistan doktorlara ödenen ücretlerden þu örnekleri verdi:
“Hacettepe Týp Fakültesi Hastanesi: 1500 lira maaþ, 500 lira ek ödeme, 600 lira nöbet ücreti, toplam 2600 lira;
Gazi Týp Fakültesi Hastanesi: 1590 lira maaþ, 800 lira ek ödeme, 500 lira nöbet ücreti, toplam 2890 lira;
Ankara Týp Fakültesi Hastanesi: 1590 lira maaþ, 730 lira ek ödeme, 600 lira nöbet ücreti, toplam 2920 lira;
Dýþkapý Eðitim Hastanesi: 1600 lira maaþ, 1744 lira ek ödeme, 600 lira nöbet ücreti toplam 3944 lira;
Ýzmir Tepecik Eðitim Hastanesi: 1600 lira maaþ, 2707 lira ek ödeme, 600 lira nöbet ücreti, toplam 4407 lira;
Ýstanbul Ümraniye Eðitim Hastanesi: 1600 lira maaþ, 2654 lira ek ödeme, 600 lira nöbet ücreti, toplam 4854 lira;
Ankara Atatürk Eðitim Hastanesi: Aylýk toplam 5400 lira.”

Muayenehaneye dönülmeyecek
Akdað, “Kimse boþuna uðraþmasýn. Biz bir devrim yaptýk. Özel muayene ve muayenehane dönemini kapattýk. Bundan geriye dönüþ yok” dedi. Akdað, baþka partiler de iktidara gelseler, bu sistemi deðiþtirmeyeceklerdir, çünkü 2003 yýlýnda yüzde 39 olan hasta memnuniyeti bizim bu uygulamalarýmýz sonrasýnda 2010 yýlý sonu itibarýyla yüzde 73’e çýkmýþtýr, bilgisini verdi.

Kaynak: Milliyet gazetesi-Fikret BÝLA
 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin