Ana Sayfa Görüşler Acýbadem Rotasýný Yurtdýþýna Çevirdi

Acýbadem Rotasýný Yurtdýþýna Çevirdi

Acýbadem Saðlýk Gurubu, Makedonya’nýn ilk özel hastanesi Sistina ile yaptýðý 5 yýllýk affiliation (birliktelik) anlaþmasýyla yurtdýþýna know-how satacak. Anlaþmanýn imza töreninde konuþan Acýbadem Saðlýk Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar, “Bundan 10 yýl önce biz de Harvard’la benzer bir anlaþma yapmýþtýk. 5 yýl boyunca onlardan çok þey öðrendik, biz de onlara çok þey verdik. Bu anlaþmadan ticari bir gelir beklentimiz yok. Bu bilgi transferi için yapýlmýþ bir iþbirliði. Bizim 20 yýlda aldýðýmýz yolu bu anlaþma ile onlarýn çok daha kýsa sürede alacaðýna inanýyorum” diye konuþtu.

Yurtiçinde Ankara ve Bodrum’da iki hastanenin inþaatýnýn sürdüðünü, bundan sonra hedeflerinin aðýrlýklý olarak yurtdýþý olacaðýný belirten Aydýnlar þunlarý söyledi: “Türkiye’de 11 hastane, 8 týp merkezi ile 25’in üzerinde noktada saðlýk hizmeti veriyoruz. Bundan sonra hedefimiz yurtdýþý. Bizi yurtdýþýnda yatýrýmcý ve iþletmeci olarak göreceksiniz. Orta Asya, Kafkaslar, Ortadoðu ve Balkanlar bizim için potansiyel taþýyor. Öncelikle Türkiye’nin güney ve kuzey komþu ülkelerinde olmayý hedefliyoruz. Birkaç ay içinde, bizi birkaç ülkede birden görebileceksiniz. Hedefimiz dünya markasý olmak.”

Saðlýk turizminden 30 milyon dolar
Acýbadem’in pahalý olduðu algýsýnýn doðru olmadýðýný belirten Aydýnlar, “Laboratuarda testlerin 5 kez kontrolü yapýlýyor. Haliyle bu maliyetlere yansýyor. Dolayýsýyla biz pahalý deðiliz, güvenliyiz” diye konuþtu.
Saðlýk turizminden elde ettikleri cironun bundan üç yýl önce yok denecek kadar az olduðunu ifade eden Aydýnlar, bugün bu rakamýn 30 milyon dolara ulaþtýðýný ifade etti. Bunun toplam cironun yüzde 6-7’si anlamýna geldiðini ifade eden Aydýnlar, bir yýlda 250’nin üzerinde hastaya kalp ameliyatý yaptýklarýný söyledi.

 

Hastanede hem mescit hem de kilise var
Sistina Acýbadem Hastanesi’nin bahçesinde hem hastalar hem de yakýnlarý için kilise yapýlmýþ. Hastanenin içinde gülsuyu kokan bir mescit de bulunuyor. Hastanede 5’i VIP olmak üzere 67 oda var. Hastalara kozmetikten pijamaya kadar bazý ürünler ücretsiz olarak veriliyor.

 

‘Bölgede tek olmayý istiyor’
Sistina Acýbadem Hastanesi’nin kurucusu Orka Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Jordan Kamcev, 2001’de jinekoloji kliniðiyle yola çýktýklarýný ve 7 yýlda 75 bin hastayý tedavi ettiklerini söyledi. Yeni bir hastane kurma fikriyle dünyanýn bir çok yerindeki hastaneleri ziyaret ettiðini anlatan Kamcev, Acýbadem Maslak’tan çok etkilendiðini belirtti. Sistina’yý birkaç yýl sonra Acýbadem Grubu’ndaki hastaneler standardýna ulaþtýrmayý hedeflediklerini anlatan Kamcev, bölgede referans merkezi olup Kosova, Arnavutluk, Sýrbistan ve Bulgaristan’dan gelecek hastalara da hizmet vermeyi amaçladýklarýný söyledi. Sistina Acýbadem Hastanesi’nin neredeyse bütün duvarlarý ünlü Makedon ressam Kole Manev’in tablolarýyla süslü.

‘Sponsoru baþka olsa da tedaviye bize geliyorlar’
Spor klüplerine sponsorluklarýna da deðinen Mehmet Ali Aydýnlar, “Sporcu saðlýðý konusunda uzman olduk. Çevre ülkelerden de sporcular geliyor. Yurtiçinde de sponsoru baþka hastane olsa da sakatlanan sporcular tedaviye bize geliyorlar” dedi.
Ýki yýl önce kapýlarýný açan ve saðlýk sektörüne yönelik eleman yetiþtirmeyi hedefleyen Acýbadem Üniversitesi’nin bir ‘sosyal sorumluluk projesi’ olduðunu ve kendisinin fonlandýðýný belirten Mehmet Ali Aydýnlar þöyle konuþtu: “Burada amacým para kazanmak deðil. 600’e yakýn öðrenci var. Týp Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu’nun yaný sýra burada bir de diþ hekimliði fakültesi planlýyoruz. Ataþehir’de yaptýðýmýz kampusün içine bir de araþtýrma hastanesi kurabiliriz.”

kaynak: Milliyet gazetesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin