Ana Sayfa Görüşler 900 milyon Usd’lik Ýlaç Devi

900 milyon Usd’lik Ýlaç Devi

Dünyanýn en büyük ilk 100 ilaç firmasý içinde yer alan Abdi Ýbrahim’in, Maslak’taki sanat merkezini çaðrýþtýran, mimari þaheseri 18 katlý binasýndayýz. Sanat eserleri daha kapýdan karþýlýyor sizi, yemekhane, kafeterya boyunca devam ediyor. Barut’un çalýþma odasýnda Erol Akyavaþ’ýn ‘Kuþatma’ tablosu baþta olmak üzere deðerli tablolar asýlý. Berrak Haným’ýn da sondaradan katýldýðý sohbette, aileyle sanat ve saðlýklý yaþamý konuþtuk.

Nezih Bey, nereden çýktý Ýtalya’da detoksa gitmek?

Berrak çok ýsrar etti. Ýyi ki gitmiþim. 6 günde 3 kilo verip döndük. Sabahlarý sadece meyve verdiler. Ekmek, peynir, yoðurt hiç yemedik. Bol bol bitki çayý içtik
Bu merkezde, beslenmenizde yanlýþ yaptýðýnýzý anladýðýnýz þeyler oldu mu?
Hem de nasýl. Her gün spor yapýyorum, aðýrlýk kaldýrýyorum. Kaslarýmýn büyümesi için 6 yumurtanýn beyaz kýsmýný yiyordum. Öðlenleri hiç karbonhidrat almýyordum. Balýk, tavuk et yiyordum. Akþam da öyle devam ediyordu. Az yememe karþýn bir türlü kilo veremiyordum. Merano’da öðlenleri hep karbonhidrat verdiler. Meyveyi de yemekten önce yedik. Arkasýndan çorba, salata, yaðsýz makarna veya bulgur pilavý verdiler. Ýki kez de et yedik.

Berrak Haným çok zayýfsýnýz, siz niye gittiniz?

Saðlýklý beslenmeyi öðrenmek için. Bu arada 3 de kilo verdim! Ýnsanlar, “Aa ne kadar enerjiksin diyor döndüðümden beri.” Devam ettiriyoruz diyeti, üç ay boyunca yoðurt, süt, peynir, yumurta yemeyeceðiz. Merano diyetinde protein ile karbonhidratý kesinlikle karýþtýrmýyorlar. Kalsiyum açýðýný, balýktan ve salatadan alýn diyorlar. Günde 10 tane badem yiyorum. Suyu da kararýnca içmek gerektiðini söylediler. Ýdrar beyaz çýkana kadar su içilmeliymiþ. Fazlasý gereksiz.

Saðlýksýz olduðunu söyleyenler de var?

Eczacý olarak bize anlatýlan þeyleri çok mantýklý buldum. Sývý detoksu yapmam ama. Allah’ýn bize diþlerimizi vermiþ olmasýnýn bir anlamý olmalý mutlaka!

Koleksiyonerlik nasýl baþladý?

1989’da ilk oryantalist tablomu aldým. Daha sonra klasik, modern ve çaðdaþ resimler de almaya baþladým.

Kaç tablonuz var?

600 civarýnda. Ayrýca eczacýlýk, terazi, havan ve iyi bir tombak koleksiyonum var.
Kendiniz mi alýyorsunuz? Sanat piyasasýnda sizi en çok rahatsýz eden þey ne?
Hayýr. Tablolarýn benim tarafýmdan alýndýðýnýn bilinmesini de istemem üstelik. Resim piyasasý çok dedikoducu. En rahatsýz olduðum konu bu. Fiyatý beðenmiyorsunuz, eseri almýyorsunuz. O zaman x galerisi hakkýnýzda olumsuz konuþabiliyor. Veya bir sanatçýnýn resmi sizde yok. O zaman da sanatçý sizin hakkýnýzda bazý söylemler geliþtirebiliyor.

Viagra satýþlarý arttý
Viagra türevi ilaçlarýn kullanýmý artýyormuþ, doðru mu?
Son üç yýlda yüzde 40 artýþ oldu. Bu ilaçlardan 2010’da 5 milyon 236 bin 180 adet satýldý. Bizim de bu kategoride sattýðýmýz ilaç var. Þimdi yeni bir ürün daha çýkarýyoruz. Gördüðüm kadarýyla yaþa baðlý olmadan, kaliteli bir beraberlik için kullaným yaygýnlaþýyor.
Berrak Haným eþiniz ünlü bir ilaççý, arkadaþlarýnýz sizden en çok hangi ilacý istiyor?

Botoks ilacýný! Nezih, botoks ithalatý da yapýyor. “Evinizdeki musluklardan bile botoks akýyordur, bize getirsene” diye takýlýyorlar bana.

Yýllýk cironuz ne kadar?

900 milyon dolar. Dünyada 96’ncý sýradayýz.

Sanatta yanlýþ yatýrýmlarýnýz oldu mu geçmiþte?

Hâlâ oluyor! Koleksiyoner olarak her þeyi pahalý alýyorum. Beðendiðim þeye sahip olmak isterim. Tabii esnaf bunu çok rahat anlýyor. Koleksiyonerler, sýradan yatýrýmcýlara kýyasla alýmlarýnda her zaman dezavantaj yaþar.

Doðru bir piyasada mý alým yapýyorsunuz her zaman?

Hayýr, öyle olduðunu iddia eden koleksiyoner de kendisini aldatýr. Bir örnek vereyim; Çok tanýnmamýþ bir müzayede evinden bir tablo almak istiyordum. Telefonda niyetimi söyledim. Tabloyu aldým ama yüzde 50 pahalýya. Ýsimsiz bir mektup geldi. Ýçinde, ‘Çok üzüldüm, sizin tablonun fiyatý özellikle yükseltildi’ yazýyordu. Bu mektup çok anlamlý geldi bana. Zaman zaman fiyatýn yükseltildiðini hissediyorum, biliyorum. Fiyatý müzayede evinin sahibi, etraftan sizin almanýzý istemeyen birileri, esnaf yükseltebilir.

Çalýþma odanýzdaki Erol Akyavaþ’ýn Kuþatma tablosunun fiyatý yanýlmýyorsam 1.8 milyon TL. Korkmuyor musunuz biri çarpýp düþürür diye?

Kuþatma’yý 2.1 milyon TL’ye aldým! Çalýþanlarýmýz tablo olayýna artýk çok aþina, benden daha dikkatliler. 

En pahallý tablonuz hangi ressama ait?
Oryantalist Jean Leon Gerome’un Rüþtem Paþa Camii, deðeri 2 milyon dolar civarýnda.

Barut’un 10 milyon TL’lik 5’lisi
1. Jean Leon Gerome  “Rüstem Paþa Camii”
2. Alberto Pasini  “Harem Bahçesi”
3. Erol Akyavaþ  “Kuþatma”
4. Þevket Dað  “Ayasofya”
5. Antoni De Favray  “Panoramik Ýstanbul Görünümü”


“Kahvaltý tabaklarý:
6 günde 3 kilo verdiren Merano detoksu
Sabah kahvaltýsý: Bir porsiyon karýþýk meyve; Kivi (yarým), çilek (4 tane), elma (1/4 adet). Bazen kivi yerine mango, ananas, frambuaz konulmalý.

Öðle yemeði:
Bir porsiyon karýþýk meyve veya püresi, bir porsiyon karýþýk salata (üzerine karýþýk tohum ve az yaðlý sosuyla), bir porsiyon tam tahýllý karbonhidrat (kepekli makarna, kahverengi pirinç, bulgur, kuskus, basmanti gibi), üzerine karýþýk, buharda piþmiþ sebze ve tohumlarla. 

Akþam yemeði:
Bir porsiyon buharda piþmiþ karýþýk, hafif yaðlý sebze, bir porsiyon yaðsýz sebze çorbasý, bir porsiyon baklagillerden oluþan protein (mercimek, fasulye, nohut gibi) kürü.
* Haftada bir dil balýðý, bir de buharda somon
* Aralarda limonlu ya da hafif sirkeli su
* Þekersiz sýnýrsýz bitki çayý.”

kaynak: Milliyet gazetesi-Songül Hatýsaru

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin