Ana Sayfa Görüşler 5 yýlda 1.008.813.507 Poliklinik

5 yýlda 1.008.813.507 Poliklinik

5 yýllýk sürede 28 milyon 28 bin 235 hasta yatýrýlarak tedavi edildi, 16 milyon 786 bin 859 hastaya ameliyat yapýldý.

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, bakanlýk aleyhine son 5 yýl içinde 674 tazminat davasý açýldýðýný, bakanlýk aleyhine karar verilen dava sayýsýnýn ise 125 olduðunu bildirdi.

CHP Denizli Milletvekili Ali Rýza Ertemür’ün soru önergesine yanýt veren Saðlýk Bakaný Recep Akdað, bakanlýk hastanelerinde 5 yýlda (2005-2010) 1 milyar 8 milyon 813 bin 507 poliklinik hizmeti verildiðini söyledi.

16 MÝLYONDAN FAZLA KÝÞÝ AMELÝYAT OLDU
Saðlýk Bakaný, 5 yýllýk sürede 28 milyon 28 bin 235 hastanýn yatýrýlarak tedavi edildiðini, 16 milyon 786 bin 859 hastaya ameliyat yapýldýðýný açýkladý.

Bakan Akdað, bakanlýk aleyhine maddi ve manevi tazminat talepli olarak son 5 yýl içinde (2005-2010) açýlan toplam tazminat davasý sayýsýnýn 674, bu davalardan bakanlýk aleyhine karar verilen dava sayýsýnýn ise 125 olduðunu ifade etti.

BAKANLIK 6.2 MÝLYON TL TAZMÝNATA HÜKMEDÝLDÝ
Saðlýk Bakaný, bakanlýk aleyhine 2005-2010 yýllarý arasýnda açýlan tazminat davalarý hakkýnda da þöyle dedi:

“Toplam da 50 milyon 94 bin 910,03 TL tazminat talep edilmiþ olup bunlardan 3 milyon 523 bin 331,90 TL maddi tazminat ve 2 milyon 574 bin 791 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 6 milyon 278 bin 122,90 TL tazminata hükmedilmiþtir.”

-DOKTOR HATASI NEDENÝYLE ÖZÜRLÜ KALAN, YAÞAMINI YÝTÝREN HASTA SAYISI BAKANLIK KAYITLARINDA MEVCUT DEÐÝL-
Bakan Akdað, 2005-2009 yýllarý arasýnda doktor hatasý nedeniyle özürlü kalan, yaþamýný yitiren hasta sayýsý ile ilgili demografik bilginin bakanlýk kayýtlarýnda henüz mevcut olmadýðýný belirterek, þöyle dedi:

“2005-2009 yýllarý arasýnda doktor hatasý nedeniyle özürlü kalan, yaþamýný yitiren hasta sayýsý ve illere göre daðýlýmýný gösteren demografik bilgi bakanlýðýmýz kayýtlarýnda henüz mevcut olmayýp, tüm vakalarýn ortaya konulabilmesi için gerekli çalýþmalar sürdürülmektedir.”

kaynak: haber7

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin