Ana Sayfa Ekonomi 3 CEO’dan 1’i GS’lý

3 CEO’dan 1’i GS’lý

Stanton Chase Türkiye Ofisi’nin ilk kez gerçekleþtirdiði CEO INDEX Araþtýrmasý, Türkiye’de kurumlarýn üst düzey yöneticilerden beklentilerini giderek yükselttiðini ortaya koydu.

Yanýtlara göre, kurumlar CEO’lardan, büyüme hedeflerine daha hýzlý bir þekilde ulaþmasýný, deðiþimin önderliðini yapmasýný ve birçok sektör konusunda ayný anda bilgi sahibi olmasýný bekliyor. CEO’larýn yüzde 52’si pazar payýný artýrmayý, yüzde 49’u deðer yaratmayý gündemlerinin ilk sýrasýna yerleþtirdiklerini belirtti. Yüzde 38’i de icraat hýzýný artýrma planlarý üzerinde çalýþtýklarýný ifade etti.

Araþtýrmaya katýlan yöneticilerin yüzde 53’ü, yönettikleri þirkette ‘yetkisiz sorumluluk’ almayý, iþten ayrýlmak için en önemli neden sayýyor. Daha büyük bir þirkette CEO pozisyonu hedefleyen yönetici oraný yüzde 34, farklý bir sektörde CEO’luða terfi etmeyi isteyen yönetici oraný yüzde 20. CEO’larýn yüzde 18’i de Ýcra Kurulu Üyeliðini hedefliyor.

36-45 YAÞ ARASI YÖNETÝCÝ ORANI YÜZDE 49
CEO’larýn demografik özellikleri, Türkiye’nin genç bir üst kademe yönetimine sahip olduðunu kanýtladý. Katýlýmcýlarýn yüzde 49’u 36-45, yüzde 39’unun da 46-55 yaþlarý arasýnda ve yalnýzca yüzde 12’si 56-65 yaþlarý arasýnda. Araþtýrmaya katýlan yöneticilerin yüzde 57’si yurtdýþýnda çalýþtýklarýný belirtti.

KADIN ORANI YALNIZCA YÜZDE 3
Katýlýmcýlarýn yalnýzca yüzde 3’ünün kadýn olmasý, iþ dünyasýndaki erkek egemenliðini birkez daha gözler önüne serdi. CEO’larýn yüzde 55’i evli ve çocuklu, yüzde 38’i evli olmasýna karþýn, yalnýzca yüzde 5’i bekar, yüzde 2’si ise bekar ve çocuklu.

BOÐAZÝÇÝ VE ODTÜ CEO YETÝÞTÝRÝYOR
CEO ve genel müdürlerin yüzde 22’si lisans eðitimlerini Boðaziçi Üniversitesi’nde ve yüzde 17’sinin Orta Doðu Teknik Üniversitesi’nde aldý. Yöneticilerin yüzde 5’inin yabancý olmasýnýn da etkisiyle, lisans diplomasýný Avrupa ve ABD’deki üniversitelerden alan yöneticilerin oraný yüzde 17. Ýþletme bölümünden mezun olan yöneticilerin oraný yüzde 20 iken, mühendislik bölümü mezunlarýnýn toplam oraný ise, yüzde 52 oranýyla aðýr bastý.

GALATASARAY, ELÝF ÞAFAK, ALAÇATI VE CAZ
Basketbol, yelken, golf, tenis, kayak CEO’larýn yapmaktan en çok keyif aldýklarý sporlar. CEO ve genel müdürlerin yüzde 29’u Galatasaray, yüzde 28’i Fenerbahçe ve yüzde 26’sý Beþiktaþlý.

Favori seyahat destinasyonlarý Çeþme ve Alaçatý. CEO’lar Orhan Pamuk, Elif Þafak, Yaþar Kemal, Gabriel Garcia Marquez ve Dan Brown okuyor.

En popular filmleri Godfather, Star Wars ve Pulp Fiction. CEO’larýn en sevdiði müzik türü ise blues ve caz.

kaynak: ntvmsnbc

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin