Ana Sayfa Görüşler GATA’da Kobay Mehmeçik Skandalý

GATA’da Kobay Mehmeçik Skandalý

112
0
Paylaş

Beyinlerine elektromanyetik alan uyguladý. ‘Bilimsel çalýþma’ adýyla da uluslararasý kongreye sundu. GATA Nöroloji Ana Bilim Dalý’nda görev yapan 6 doktor, hareket bozukluðu hastasý 20 Mehmetçik’i taný koyma bahanesiyle kobay yerine kullandý. Ýzin almadan askerlerin beyinlerine yüksek elektro-manyetik alan uygulayan doktorlar, bu skandali «bilimsel çalýþma’ diye de uluslararasý kongreye sundular.

Gülhane Askeri Týp Akademisinde (GATA), askerler üzerinde skandal bir deney uygulandýðý ileri sürüldü. Aralarýnda Balyoz tutuklusu Korgeneral Nejat Bek’in oðlu Tabip Binbaþý Semai Bek’in de olduðu 6 kiþilik doktor grubunun, hareket bozukluðu hastasý 20 Mehmetçik’i taný koyma bahanesiyle kobay yerine kullandýðý belirtildi. Hasta erlere yapýlan iþkence gibi tedavide ise Saðlýk Bakanlýðý Etik Kurulu iz ni ile askerlerin ‘yazýlý onay formu’ alýnmadýðý öne sürüldü.

Kamerayla kaydettiler

GATA Nöroloji Ana Bilim Dalý’nda görev yapan doktorlarýn, ‘taný’ için Mehmetçik üzerinde deney yaptýðý iddialarý tartýþmaya neden oldu. Týp dilinde ‘diskinezi’ olarak ad landýnlan hareket bozukluðu hastalýðýnýn, beyindeki anormal elektriksel aktiviteler sonucunda açýða çýkan istemsiz hareketlerle kendini gösterdiði öðrenildi. Deneye tabi tutulan askeler tek 1 tek kameraya kaydedilirken, uygulama sýrasýndaki her harekti-nin takibi yapýldý. Uzmanlardan alýnan bilgiye göre görüntülerdeki askerler için de ‘diskinezi’ tanýsý konulmasý için bazý çalýþmalar yapýlýyor. Erlerin beyinlerine yüksek elektro-manyetik alan uygulandýðý belirtilirken, bu uygulamanýn týp literatüründe yeri olmadýðý ileri sürüldü. Ayrýca bu çalýþmanýn ciddi sara nöbetleri ve ölümlere yol açabilecek yan etkileri olduðu ifade edildi.

Etik kurul onayý yok

GATA Nöroloji Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Zeki Odabaþý, Yrd. Doç. Dr. Semai Bek ve Prof. Dr. Yaþar Kütükçü’nün gözetiminde hasta erler üzerinde yapýldýðý belirtilen deneyin ‘bilimsel çalýþma’ adý altýnda gösterildiði belirtildi. Bu tarz deneyler için hasta askerlerden herhangi bir onam alýnmadýðý gibi, Saðlýk Bakanlýðý Etik Kurul izni alýnmadýðý da ileri sürüldü. 2008 yýlýna ait olduðu belirtilen görüntüleri deðerlendiren uzmanlar, deney hayvanlarýnda bile yapýlmasýnýn etik kurul izni gerektirdiði bu tehlikeli deneylerin askerler üzerinde yapýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu vurguladý.

Emir komutayla olmaz

Görüntülerde erlerin beyinlerine yüksek elektro-manyetik alan uygulanýyor. Askerlerin beynine uygulanan manyetik etki sonucu kas katý kesildiði görülüyor. Hatta bazý askerlerin adýný dahi söyleyemeyecek þekilde konuþamaz hale geldiði bizzat görüntülerden anlaþýlýyor. Beyinlerine uygulanan manyetik alan ile hasta erler, sandalyeden düþe cek hale geliyor. Uzmanlar, bu cihazýn kullanýlabileceði týbbi durumlarýn sýnýrlý olduðunu ve kesinlikle bir hastalýðýn provoke edilmesini saðlamak amacýyla kullanýlamayacaðýna dikkat çekti. Hasta izni olmadan ’emir komuta zinciri’ içinde hiçbir itiraz hakký olmayan erlere asla bu tarz bir deneyin yapýlamayacaðý vurgulandý. Bu çalýþmanýn cihazýn üretim ve kullaným kurallarýna da aykýrý olduðu belirtildi. Bu hastalýðý olan askerlere TMS olarak tanýmlanan bu uygulamanýn yapýlmasýnýn ‘insanlýk diþi olduðu söylendi.

Bilimsel çalýþma diye sundular

Ne kadar askerin bu deneye maruz kaldýðý tam olarak bilinemezken hasta erlerden 20 tanesine ait sonuçlarýn uluslararasý bir kongrede sunul. duðu ortaya çýktý. Bu deney, GATA Nöroloji Ana Bilim Balý Baþkaný Odabaþý ve Yrd. Doç. Dr. Bek tarafýndan 12-15 Eylül 2009 tarihinde Ýtalya’nýn Florence kentinde yapýlan Dünya Nöroloji Kongresinde ‘bilimsel bir çalýþma’ adý altýnda sunuldu.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn onayý yoktur

Ýddialar üzerine aradýðýmýz Semai Ý Bek’in Amerika’da olduðu ve aðustos ayýnda geleceði ileri sürüldü. GATA Nöroloji Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Zeki Odabaþý ise BUGÜNe yaptýðý açýklamada Saðlýk Bakanlýðý Etik Kurulu onayý olmadýðým doðruladý. Sadece GATA Etik Kurulu onayý olduðunu söyleyen Odabaþý, askerlerden de gerekli izinlerin alýndýðýný öne sürdü. Odabaþý þöyle devam etti:

“Askerlik yapamazlar”

“Omanyetik uyaran elektrikli bir uyaran deðildir. Aðrýsýzdýr ve tedavri-de de kullanýlýr. Bizdeki 20 hastanm 3’ünde de sara nöbetlerini tetikle-miþ. Uygulayýcýsý ben deðilim ama Ýdinik þefi benim ve bilgim dahilinde 6doktorunçalýþmasýdýr.Günlükru-tin pratikte uygulanan bir yöntemdir Hasta görüntüleri bilmeyen biri tarafýndan seyredilirse dramatik oh-bilir. Nöbeti görülünce bunlarýn askerlikle iliþiðini kesiyoruz. Bu tedavi deðil taný aþamasýnda bir çalýþma. Deneysel bir çalýþma deðil. 3 hastack bu nöbet benzeri þeyler tetiklenince bunlar ilginç bir gözlemdir. Onun için kongrede literatüre katkýda bulunmak için sunulmuþtur. Yurtdýþm-daki benzer çalýþmalar da refere edilmiþtir. Bu askerler daha sonra iliþkileri kesilip evlerine gönderildi. Tabi ki bunlar askerlik yapamaz zaten. Bunlar etik kurul onaylý bilimsel çalýþma. Bunlarýn bir þeyi yok yani.”

Yönetmelikteki madde ne diyor?

Klinik Araþtýrmalar Hakkýndaki Yönetmelik’in ‘Kýsýtlýlarýn araþtýrmaya iþtirak etmeleri’ baþlýðýnda düzenlenen 9. maddesi þöyle: “Yoðun bakýmdaki hastalar, askeri görevini yapan er ve erbaþlar dahil olmak üzere 22/11/2001 tarihli ve 4721 Sayýlý Türk Medeni Kanunu’nun 405 ila 408’inci maddelerinde tanýmlanan kýsýtlýlýk halleri kapsamýndaki kiþiler üzerinde araþtýrma yapýlamaz.” Saðlýk Bakanlýðý’ndan alýnan bilgiye göre ise insan üzerinde yapýlacak her türlü araþtýrma için, profesörlerden oluþan baðýmsýz etik kurulunun iznine ihtiyaç olduðu vurgulandý. Türkiye Biyoetik Derneði uzmanlarý da baðýmsýz etik kurul onayý olmaksýzýn insanlar üzerinde araþtýrma yapmanýn uluslararasý anlaþmalar gereði mümkün olmadýðýna dikkat çekti.

Asker üzerinde araþtýrma yasaktýr

Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hakan Hakeri, askerler üzerinde hiçbir araþtýrmanýn mümkün olmadýðýný açýkladý. Prof. Dr. Hakeri, “Klinik Araþtýrmalar Hakkýndaki Yönetmelik’in 9. maddesi gereði er ve erbaþlar üzerinde týbbi araþtýrma yapmak yasaktýr” dedi.

Hastamn rýzasý alýnmalý

Bu konudaki yasanýn açýk olduðunu söyleyen Hakeri þu ifadeleri kullandý: “Ancak, tüm yöntemler kullanýlmýþ ve çözüm bulunamamýþsa hastanýn rýzasý alýnarak herhangi bir ilaçla hastalýðýn giderilmesi için deneme yapýlabilir.”

kaynak: Bugün gazetesi-Ýstanbul

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin