Ana Sayfa Ekonomi 2 Gün Önce Açýldý, Ruslar Bugün Tamamýný Aldý

2 Gün Önce Açýldý, Ruslar Bugün Tamamýný Aldý

Rusya’nýn en büyük çelik üreticilerinden Magnitorsk Demir ve Çelik Ýþleri (MMK) þirketi, Hatay’da yüzde 50 hisseyle ortak olduðu Atakaþ Þirketler Grubu’na ait demir çelik fabrikasýnýn yüzde 50’lik hissesini de satýn aldý.

MMK, yüzde 50’lik hisse satýn alýmýyla, 2 milyar dolarlýk yatýrýmla gerçekleþtirilen ve açýlýþýný önceki gün Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn yaptýðý tesisin tamamýna sahip oldu.

MMK þirketi Baþkaný Viktor Raþnikov, Rus haber ajansý RÝA Novosti’ye yaptýðý açýklamada, Atakaþ þirketinin yüzde 50’lik hissesinin satýn alýmýyla ilgili anlaþmanýn 1 Kasým’dan önce tamamlanacaðýný kaydetti.

MMK’nýn Rusya, Ortadoðu ve özellikle de Türkiye gibi hýzla geliþen kilit piyasalarda var olma stratejisi çerçevesinde Hatay’daki tesisin yüzde 100’ünü satýn aldýðýný belirten Raþnikov, ”Bu satýn alma þirket yönetimini daha etkili bir hale getirecek ve ve Türkiye gibi geliþen piyasadaki kar oranýnýn artýrýlmasýna yardýmcý olacak” dedi.

Türkiye’nin yeni ve büyük yassý çelik üreticilerinden biri haline gelen tesisin 2 bin 500 kiþiye istihdam saðlamasý ve tesisten yýlda yaklaþýk 1.5 milyar dolarlýk ihracat gerçekleþtirilmesi hedefleniyor.

Üretiminin yüzde 80’ini iç pazara, yüzde 20’sini yurt dýþýna pazarlamayý planlayan MMK,inþaat, otomotiv, imalat sanayi, gemi inþa, beyaz eþya sektörü ve buna baðlý tüm çelik kalitelerini üretmeyi amaçlýyor. Yýlda 2,5 milyon ton sývý çelik üretim kapasitesine sahip tesisin bölgede yeni yatýrýmlarýn ve istihdamýn da önünü açmasý bekleniyor.

kaynak: ntvmsnbc

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin