Ana Sayfa Görüşler 14 Mart Týp Bayramý’nýzý Kutluyorum.

14 Mart Týp Bayramý’nýzý Kutluyorum.

Uzun ve zor bir eðitim sürecinden sonra,

Hipokrat’tan esinlenen andlarýnda ‘yaþamlarýný insanlýk hizmetine adayacaklarýný’ açýkça beyan ederek, insaný yaþatma ve iyileþtirme sorumluluðunu, her koþulda, özveriyle yerine getiren doktorlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý’ný kutluyorum.

Hipokrat’a göre, týbbýn temeli, hayata saygý duymak ve zarar vermemekti. Devamlý geliþen týp bilimi, özellikle 20. yüzyýlda büyük yol kat etti. Bugün, týbbýn amacý, yaþam süresini uzatmayý ve kalitesini artýrmayý da kapsýyor.

Daha uzun ve daha saðlýklý yaþayan bir toplum olma ve daha kaliteli saðlýk hizmetlerine kavuþma yolunda doktorlarýmýz, saygýdeðer ve çok güç bir görev üstleniyor. Bu anlamda, doktor ve saðlýk çalýþanlarýmýzýn daha etkin çalýþma koþullarýna eriþmesinin, toplum saðlýðýna yaptýklarý katkýlarý daha da artýracaðýna inanýyorum.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin