Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat 11 Mart Yürürlüðe Giren SUT Düzenlemesi

11 Mart Yürürlüðe Giren SUT Düzenlemesi

01.03.2011 tarih ve 27861 sayýlý Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliði’nde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið yayýnlandý

SUT eki (EK-2, EK-2/A, B, C) listelerde yapýlan deðiþikliklerden etkilenen etken maddeleri, müstahzar isimleriyle içeren çalýþma ekte bir kez daha bilgilerinize sunulmakta olup önceki duyurumuzda da belirtildiði üzere Teblið deðiþikliðiyle 5 ila 23 üncü maddeler ile 37 ila 40 ýncý maddelerde yapýlan düzenlemeler  (11.03.2011) itibariyle yürürlüðe girecektir.

SUT deðiþikliðinden etkilenen ilaçlarla ilgili eski raporlarýn süresi sonuna kadar geçerli olmasý konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapýlan görüþmede, Kurumu yetkilileri tarafýndan hasta maðduriyeti oluþmamasý açýsýndan eski raporlarýn süresi sonuna kadar geçerli olmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýldýðý, konuya açýklýk getirecek bir duyurunun internet siteleri üzerinden deðiþikliklerin yürürlüðe gireceði sabah (11.03.2011) yayýnlanacaðý bilgisi alýnmýþtýr.

Birliðimiz tarafýndan, uygulamanýn baþlangýç tarihi olan 11.03.2011 öncesinde bir duyuru yapýlmasýnýn önemi vurgulanmýþ olup meslektaþlarýmýz açýsýndan herhangi bir maðduriyetin oluþmamasý için Kurum tarafýndan resmi bir açýklama yapýlýncaya kadar, reçetelerin karþýlanmasý sýrasýnda yürürlüðe girecek SUT hükümlerindeki þartlarýn aranmasý son derece önemlidir.

Konu hakkýndaki geliþmeler Birliðimiz internet sitesi ve eczacý odalarýmýz aracýlýðýyla duyurulacaktýr.

TEB Merkez Heyeti

winally not: düzenlenmiþ listeye download bölümü SGK baþlýðýndan ulaþabilirsiniz

http://winally.com/default.asp?page=download&kat_id=11

örnek:

d)       Listeye “Anjiotensin reseptör blokerleri (Ýrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonlarý dahil): uzman hekim raporuna dayanýlarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.” maddesi eklenmiþtir.

 

ÝRBESARTAN;

 

KARVEA  75 MG 28 TABLET

KARVEA 75 MG 28 FILM KAPLI TABLET

IRDA  75 MG 28 FILM TABLET

KARVEA 150 MG 28 FILM KAPLI TABLET

KARVEA 150 MG 28 TABLET

IRDA 150 MG 28 FILM TABLET

IRDA 150 MG 90 FILM TABLET

KARVEA 300 MG 28 FILM KAPLI TABLET

KARVEA 300 MG 28 TABLET

IRDA 300 MG 28 FILM TABLET

IRDA 300 MG 90 FILM TABLET

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin